DSM 5

Image
Hlavní téma: Mobilní prostředky ICT a jejich bezpečnost.
VYŠLO: 12.10.2006

Interview
Na téma mobile computingu šéfredaktor DSM Jaroslav Dočkal diskutuje s expertem Nezávislého centra pro ochranu osobních údajů Šlesvicka-Holštýnska, Německo, a spoluřešitelem projektu „Future of Identity in the Information Society“ Dr. Martinem Meintsem.

Zabezpečení mobilních zařízení a jejich komunikace
Mgr. Matouš Borák
Článek představuje projekt na zabezpečení mobilních zařízení a jejich komunikace realizovaný společností Hewlett-Packard. Popisuje, jakým způsobem je řešení bezpečnosti těchto zařízení vsazeno do kontextu informačního prostředí zákazníka. Rozebírá dále použité varianty pro ochranu před únikem informací při ztrátě, odcizení či neoprávněným pokusem o přístup na zařízení a nastiňuje zabezpečení přenosu dat na centrální pobočku zákazníka.

Škodlivé kódy v mobilních zařízeních
Ing. Petr Nádeníček
Autor v článku uvádí průřez historií a současným stavem škodlivého počítačového kódu pro mobilní zařízení. Zaměřuje se na specifických znaky jak samotných virů, tak i antivirových programů určených k jejich potírání.

Elektronická fakturace
Mgr. Pavel Vondruška
Autor ve svém článku hledá odpověď na otázku, zda je v ČR uskutečnitelná fakturace v čistě elektronické podobě a dospívá k názoru, tak tomu je. Podle jeho názoru zůstává jediným sporným momentem úschova daňových dokumentů s průkazným zachováním původu dokumentu po celou zákonem předepsanou dobu. Domnívá se, že tento fakt, společně s neochotou manažerů převzít odpovědnost za novátorský způsob fakturace (se kterým zatím není dostatek zkušeností), je příčinou doposud malého rozšíření. Cenným výsledkem jeho práce je příloha, která přehledně shrnuje požadavky na čistě elektronickou fakturaci v jednotlivých členských zemích EU.

Platby kartou s použitím PINu
Doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D., Mgr. Marek Kumpošt, Mgr. Jan Krhovják
Článek uvádí výsledky experimentu s autorizací plateb kartami autorizovanými PINy a podpisy, zejména se soustřeďuje na srovnání úspěšnosti útočníka při těchto metodách. Zohledněna je především skupina útoků na kartu odcizenou přímo zákazníkovi.

NFSv4 – sága pokračuje
Ing. Pavel Běhal
Článek popisuje nové vlastnosti NFS verze 4. Uvádí jeho hlavní změny oproti předchozím verzím i dosud problémová místa. Umožňuje čtenáři zařadit si tento systém/protokol do celkového obrazu služeb, jež jsou dnes pro datová uložiště k dispozic.

Quo Vadis ITIL? – část II
Ing. Vladimír Kufner
Článek je druhým dílem rozsáhlého seriálu. Vysvětluje náplň jednotlivých publikací ITIL stávající verze – tedy V2.0. Jedná se primárně o publikace OGC, ale také o doplňkové publikace vydané ITSMF. U všech publikací je uváděn zhruba jejich obsah, rok vydání, účel použití, pro koho jsou primárně určeny a vazby na další publikace. Autor rovněž uvádí pomyslný „žebříček popularity“, to znamená, jaké je jejich využití v praxi.

Airport Simulation – ITIL hrou
Ing. Radovan Jirka
Školení Airport Simulation je součástí ITIL implementačního rámce Business Service Management společnosti BMC Software. Airport Simulation zážitkovou interaktivní týmovou formou jednotlivým účastníkům školení vysvětluje základní principy ITSM a demonstruje spolupráci jeho jednotlivých prvků: lidé – procesy – nástroje. Autor představuje strukturu školení, jeho principy a přínosy pro ITSM projekty. V návaznosti na Maturity model Gartner Group ukazuje, jak školení simuluje postupné zrání celého systému řízení IT služeb, které tým, účastnící se školení, „poskytuje“ svému zákazníkovi. Na závěr autor uvádí některé z referencí realizace tohoto školení. V České republice školení Airport Simulation zajišťuje společnost Corpus Solutions, a. s., která je Solution Partnerem společnosti BMC.

Mobilita a nevyžádaná komunikace
Ing. Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D., Doc. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Článek se krátce zamýšlí nad problematikou nevyžádané komunikace ze strany bank v případech, kdy chtějí oslovit své klienty cestou, která poskytuje klientům minimální garance o autenticitě daného sdělení.

Zdvojení datového centra
Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
Povodně v roce 2002 byly i pro společnost CETELEM ČR velkou výstrahou a inspirací. Jen co skončily, pustili se její pracovníci do psaní krizových scénářů s cílem zachovat za každých okolností dostupnost firemních služeb. Rozhodli se proto pro replikaci dat firemního datového centra v prostředí sdružené správy systémů Unix (Solaris) a Windows. Případová studie popisuje, jakým způsobem tuto dodávku technicky realizovala společnost Data Storage.

Recenze knihy Kryptologie, šifrování a tajná písma
PR I.CA – Čipové karty a akreditované certifikační služby
PR NextiraOne Czech – Monitoring a konsolidace bezpečnostních událostí
PR SkyNet – Víte kdo čte Vaši elektronickou poštu?


Vytisknout