DSM 3

Image
Hlavní téma: Identita, identifikace, autentizace
VYŠLO: 9.10.2017
Články označené tímto symbolem prošly odborným recenzním řízením. Články označené firemním logem jsou komerčními prezentacemi.

Rozhovor s Josefem Postráneckým
- Pavel Krátký -
V rozhovoru pro toto číslo jsme se ptali náměstka ministra vnitra pro státní službu Josefa Postráneckého. V roli superúředníka působí od února roku 2015 a během roz-hovoru nám například prozradil, jak vnímá dopady zákona o státní službě, ale komen-toval i aktuální témata jako je GDPR nebo vývoj platů státních úředníků.

Consumer Identity and Access Management (CIAM) 
- Miloš Hurdálek -
Autor popisuje problematiku zpřístupnění aplikací a dat uživatelům z partnerských organizací nebo přímo koncovým spotřebitelům. Řeší aspekty řízení a správy uživatelské identity, která není s organizací v zaměstnaneckém poměru. Článek se pokouší odpovědět na otázky: jak pro-vádět registraci, jak identitu ověřovat, jak zajistit bezpečnou autentizaci. Dále se autor zabývá relevantními vlastnostmi, technologiemi a postupy.

Bezpečnostní aspekty identit ve světě videoher  a kriminalita s nimi spojená
- Ondřej Koch, Anna Roubíčková -
Článek analyzuje zabezpečení osobních dat a virtuálních předmětů spojených s hraním video-her. Po stručném historickém exkurzu do vývoje způsobu identifikace jednotlivých hráčů se zaměřuje na současné principy zabezpečení herních identit a metody autentizace. Popisuje nej-častější kriminální praktiky spojené s videoherními identitami, které ilustruje na reálných pří-padech, metody ochrany proti nim i způsoby, jak lze účty i v současnosti efektivně napadnout. Na závěr text v krátkosti pojednává o právních a sociálních aspektech napadení herních účtů.

Úvod do problematiky softwarové podpory řízení  privilegovaných přístupů
- Michal Wojnar -
Článek se zabývá řízením privilegovaných přístupů a souvisejícím softwarem (tzv. PAM). Po struč-ném zvážení rizik souvisejících s konty privilegovaných uživatelů následuje rozbor typických nedo-statků při nasazení a provozu PAM softwaru. Důraz by měl být kladen zejména na minulou zkuše-nost s řešeními v související oblasti řízení identit. Důležité je také zvážení, zda řešení přináší oproti IdM nějaké nové perspektivy a stejně tak krátké zamyšlení nad možným rozvojem v této oblasti.

Bezpečnostní rámec pro IIoT – část IV. - Bezpečnostní konfigurace, management, monitoring a analýza
- Jaroslav Dočkal -
Závěrečná část seriálu je věnována oblastem, které bývají v rámci IIoT často opomíjeny, tj. bez-pečnostním konfiguracím a managementu a bezpečnostnímu monitoringu a analýze. V článku je provedeno funkční rozčlenění těchto oblastí. Zvláštní pozornost je věnována „bezpečnostní politice“, která je v článku chápána jako zastřešující pojem pro specifické typy politik.

Ochrana před DDoS na úrovni páteřních sítí 
- Pavel Minařík, Martin Žádník -
Volumetrické útoky typu DDoS představují typický prostředek pro narušení služeb poskytovaných elektronicky. Dopad takových útoků může být zásadní - představme si dopady v kritické infra-struktuře, zdravotnictví, bankovnictví nebo dopravě. První ochrannou bariéru představuje síťová infrastruktura telekomunikačních operátorů, která je schopna útok včas zastavit a minimalizovat tak dopad na koncové uživatele nebo služby. Technologické přístupy k ochraně před DDoS útoky zahrnují různé typy zařízení a způsoby jejich zapojení, článek se zabývá nejtypičtějšími z nich.

Resilience a kybernetická bezpečnost
- Josef Kaderka -
Článek je věnován resilienci v širší oblasti kybernetické bezpečnosti. Poukazuje na odlišné podmínky budování resilience u menších organizací a velkých institucí či států. Přináší také vybrané informace o přístupu NATO k této problematice.

Příprava na GDPR je rozsáhlý projekt, který by měl již běžet – část II.
- Michal Nulíček -
Článek rozpracovává jednotlivé části procesu implementace GDPR a přehledně je rozebírá tak, aby byly srozumitelné i širší veřejnosti. Zejména pojednává o prvních dvou procesech nutných ke správné přípravě k GDPR, což jsou Dosažení konsenzu ohledně plánu a zvyšování povědomí o GDPR a Mapování výchozího stavu zpracování. U těchto procesů je pak načrtnuta jejich možná podoba zejména s ohledem na velikost, zaměření a jiná specifika společnosti.

Anketa o stavu připravenosti na GDPR v ČR při konferenci IS2
- Radim Kolář - 
V článku je shrnuto vyhodnocení zjištění vyplývajících z ankety, která se na téma připrave-nosti organizací v ČR na GDPR dívala pohledem praktika. Kromě odpovědí účastníků článek nabízí i možné důsledky pro organizace a navrhuje možnosti pro řešení těchto problémů. Z ankety vyplývá, že většina organizací nejenže dosud není připravena, ale nejspíše nebude připravena ani v květnu 2018 a navíc, že mnohé organizace dosud ani správně nepochopily, co všechno GDPR vyžaduje.

ICZ slaví dvacet let růstu a inovací 
PR ICZ

Rubriky

  • Virová stránka
  • Zranitelnosti
  • Normy a publikace
  • Metamorfosa: Letní Soirée
  • Informace z partnerských společností
  • Právní rubrika
  • Management summary
  • Tiráž DSM

Vytisknout