DevOps: Závěr a finální shrnutí

DevOps: Závěr a finální shrnutí

Jaké jsou očekávané trendy ve vývoji DevOps? Přispívá DevOps k digitální transformaci firem? Nahradí či vytlačí ostatní standardy a metodiky pro řízení IT, jako jsou CobIT či ITIL? „Nedojede“ DevOps na nedostatečnou bezpečnost? Co můžeme čekat do budoucna? Bude DevOps někdy standardizován? Kde získat další informace?

 

DevOps           ITIL           DevSecOps          State of DevOps

Část VIII.

Rekapitulace

Tato poslední část velkého seriálu o DevOps shrnuje předchozí díly. V úvodním dílu celé série jsme si v DSM 3/2018 představili faktory, které vedly ke vzniku DevOps, historii, očekávané přínosy a rozdíl od tradičních metodik řízení IT. Dále jsme v druhé části v DSM 4/2018 probrali metodiky, ze kterých DevOps vychází, stejně jako nejnovější technologie, které tvoří hnací faktory pro DevOps. Důležitou součástí DevOps jsou principy, praktiky a některé metody – to byl obsah třetího dílu DSM 1/2019. Ve čtvrté části DSM 2/2019 jsme si řekli pár slov, jak DevOps implementovat – popsali jsme organizační a kompetenční struktury, význam výběru lidí, profilování jejich znalostí a jak by měly vypadat procesy a role pro DevOps. Pátá a šestá část (DSM 3/1019 a 4/2019) se věnují velkému tématu DevOps – informační bezpečnosti. Zde jsme si představili základní bezpečnostní principy pro DevOps, metody, které se používají, změnu kultury, kterou to vyžaduje. Sedmý díl pojednává o doposud dosažených výsledcích a probírá nejčastější mýty a problémy. V posledním dílu seriálu si představíme poslední trendy, příspěvek DevOps k digitální transformaci a představíme firmy, které transformací již prošly, a společnosti, které se zabývají DevOps, a také nejlepší publikace.

Hodnocení stávajícího stavu a výhled

Co se týče hodnocení stávajícího stavu a výhledu do budoucna, v rámci DevOps poměrně dobře fungují pravidelně organizované průzkumy následované vydáním shrnujících reportů. Tento State of DevOps Report se vydává pravidelně každý rok cca posledních šest let. Za zrodem této iniciativy tradičně stojí firma Puppet (dodavatel nástrojů pro DevOps) společně s institucí DORA. Letos došlo ke změně, kdy DORA byla zakoupena firmou Google Cloud, a je tedy alespoň částečně narušena objektivita tohoto reportu. Proto DOI reagoval založením podobných reportů společně s firmou Electric Cloud. Podobně reagovala firma BMC. Zde odkážu laskavého čtenáře na tyto zdroje [1], [11].

Trendy

V této kapitole si uveďme jednak některá tvrzení a odhady trendů poradenských firem, ale také mé osobní pozorování a predikce.

Standardizace DevOps

 • Rozvoj DevOps bude pravděpodobně pokračovat ve formě praktik bez „standardu“.
 • Bude pokračovat rozvoj symbiotických metodik s DevOps, jako je ITIL 4 (hlavně publikace High Velocity IT) a také LESS (Large Scale Scrum) [6].
 • Produktový management na bázi Lean zaměřený na reálné potřeby zákazníka se stává faktorem, který táhne výkonnost organizace a minimálně dočasně potlačuje dříve preferované formy řízení IT (procesní a projektové).
 • Nasazení volně provázaných architektur (Loosely Coupled Architectures) včetně nasazení Microservices a autonomních týmů vede k vyššímu výkonu v rámci kontinuální dodávky.
 • Budou platit principy CALMS, ale nejdůležitější je sdílení znalostí mezi různými týmy a hlavně spolupráce, viz Box 1. 

Cílové organizace pro DevOps

 • Dochází k dalšímu zlepšování DevOps, specificky mezi elitními organizacemi – rozestup od ostatních se bude zvětšovat.
 • DevOps se bude stále více implementovat ve firmách typu Enterprise, protože to pro mnohé z nich bude znamenat jedinou možnost přežití na trhu1. Celková penetrace bude razantně stoupat2. Dojde k masové implementaci Enterprise DevOps – aneb DevOps nebude už jen pro jednorožce a startupy.
 • Většina organizací uvažuje o nasazení DevOps tam, kde je to nejvíce pálí. Typicky se to týká automatizace rozmisťování, verzování kódu, CI a IaC (včetně automatizace).
 • DevOps se používá ve všech průmyslových sektorech, ale konkrétní penetrace se velmi liší podle sektoru – nejvíce je v oblasti médií (včetně telco) a zábavy, zatímco finance, pojišťovnictví a průmyslová výroba spíše stagnují. Bude pokračovat penetrace DevOps i do non IT oblastí.
 • Čím je větší firma, tím také stoupá a bude stoupat počet neúspěšných firem3 v oblasti DevOps [4]. Tento trend se hned tak nezmění.

BOX 1: Týmový duch, týmová spolupráce

Jednou z velkých výzev v rámci DevOps u velkých organizací je týmový duch (Team Spirit), resp. týmová spolupráce. Zatímco to nebývá problémem v rámci specializovaných týmů koncentrujících se na jednu věc, např. jenom vývoj nebo jenom provoz, značný problém nastává v případě uplatňování maticových organizačních struktur [2], kdy jednotliví členové s různou specializací mají různé liniové manažery, ale formálně patří do jednoho DevOps týmu. Řešením může být buďto přeřazení těchto lidí pod jednoho manažera (ale pak tento problém řešíte na vyšších úrovních, potřebujete-li týmovou spolupráci napříč dvěma a více DevOps týmy), nebo různé motivační programy, školení, eskalace a vysvětlování. Důležitou součástí je budování přátelské (Empathy) atmosféry, přechod od konkurenčního chování (Competition) ke spolupráci (Collaboration). Snažíme se formovat dedikované, zpravidla multifunkční (multidimenzionální) týmy, které budou fungovat autonomně, profesionálně, účelně a hlavně kontinuálně. Doporučuje se i nasazení diverzity, nikoli jako nějaký násilný koncept vynucování např. zastoupení jiných kultur či náboženství, popř. pohlaví, ale spíše jako koncept cíleného výběru členů týmu s odlišnými názory, zkušenostmi a znalostmi i lidským postojem. 

Automatizace

 • Automatizace je jedním z faktorů, kde se očekává velký boom. V současnosti není tak častá, jak se může jevit – stále je hodně firem, které provádějí manuální konfigurace, rozmisťování či testování. To se však do budoucna začne měnit s akceptací tzv. digitální transformace (tedy přechodem na digitální procesy a obchodní kanály).
 • Hodně důležitým faktorem je automatizace bezpečnostních opatření a kontrol.

Nástroje a technologie

 • Bude docházet ke konsolidaci softwarových nástrojů pro DevOps a jejich pokračující integraci.
 • Raketový start má použití kontejnerů (založených převážně na Dockeru a Kubernetes), které umožňují IaC, rychlé rozmisťování, přenositelnost mezi různými platformami apod. To bude pokračovat.
 • Využití (veřejného) cloudu je klíčovým faktorem v dalším zvyšování výkonnosti.

Implementace

 • Manažeři na úrovni CxO velmi často vidí DevOps jako úspěch růžovými brýlemi, který nekoresponduje s názorem řadových pracovníků.
 • Na otázku „kde začít“ existuje tato odpověď: Začněte v oblastech, které vás nejvíc tíží – typicky v nasazování aplikací (Release a Deployment), kde probíhá hranice mezi vývojem a provozem.
 • Zvyšuje se význam budování interních komunitních struktur na různých úrovních organizace. Zvyšuje se využití uživatelských komunit obecně. Odlehčuje se striktní liniová organizace, přechází se na různé druhy maticových organizací a potlačuje se liniový a procesní styl řízení.
 • Důležitým prvkem k potlačení je zrušení obrovských struktur při schvalování rozsáhlých změn. Zjednodušení může přinést zvýšení rychlosti, stability a snížení vyhoření zaměstnanců.

Digitální transformace

DevOps je odezvou na poslední trendy v businessu, jako je digitální transformace, digitální disrupce (Digital Disruption, viz Box 2) a orientace na zákaznickou zkušenost (Customer Experience/CX). Velmi často se zde uvádějí příměry s tzv. průmyslnou revolucí: porovnává se přechod od koňských povozů k autům, známý předěl zahájení pásové výroby u firmy Ford. Koneckonců celá řada dnešních automobilek se také přirovnává k softwarovým firmám a na straně druhé DevOps používá termín „Pipeline“, který původně pochází z automobilového průmyslu. Celá řada praktik DevOps pochází z automobilového průmyslu (např. Toyota Production System).

Jakkoli to v tomto čase vypadá, že velké české firmy v oblasti DevOps trochu zaspaly, je to jen klid před bouří než nastoupí konkurence.

BOX 2: Digitální narušení?

Termín „Digital Disruption“ je původně termínem jednoho profesora z Harvard Business School [7], který vyjadřuje fakt, že v určitých oborech nasazení digitalizace (hlavně digitálních procesů bez manuálního provádění a používání papírové formy) znamená pro různé sektory průmyslu určitý zlom, při kterém určité, do té doby tradiční formy či kanály komunikace a navazování obchodních příležitostí berou za své a jsou nahrazovány elektronickými, digitálními kanály a tomu odpovídající změnou procesů a obchodních modelů. Dochází přitom k přerušení (proto termín disrupce) do té doby postupného vývoje a rozvoje a daný business přechází skokem na úplně kvalitativně jinou formu a používání digitálních technologií. Firmy, které se tomuto trendu včas nepřizpůsobí, jsou zpravidla odsouzeny k zániku – typicky např. Kodak, částečně Nokia či GE.
Jako klasický příklad si uveďme dvě známé celosvětové technologické firmy, které významně ovlivnily celkové trendy – Airbnb a Uber. V prvním případě jde o platformu na nabízení a sdílení ubytovacích zařízení, v druhém případě o (nekalou) konkurenci klasické taxi služby. Kromě poskytnutí digitální platformy umožňující objednání služby a její uhrazení znamenají tyto platformy také změnu obchodního modelu (Subscription and Sharing Economy), obchodních procesů a rolí. U bank zase došlo k rapidnímu snížení počtu interakcí zákazníků na přepážkách a k přechodu nejprve k internetovému a posléze hlavně mobilnímu bankovnictví, což plně odpovídá digitální transformaci, neboť se kromě samotné komunikace mění i podpůrné procesy – digitalizace, opad papírových dokumentů atd. Zatím ještě asi nelze mluvit o disrupci, ale je pouze otázkou času, co s bankovním trhem udělá chystaná liberalizace rozhraní bank (tzv. Bank API, Open Banking Standard) či kdy vstoupí na finanční trh světové technologické firmy, jako je Apple, Facebook či Google, a řadu tradičních bank plně „převálcují“. 

BOX 3: Publikace o DevOps

Na téma DevOps vyšlo bezpočet knih, ale ne všechny jsou úplně dobré a populární. Navíc je valná většina z nich psána jako román, což je na jednu stranu dobře kvůli pochopení kontextu, na druhou stranu špatně kvůli čtenářům, kteří ne tak úplně vládnou angličtinou. Pro ty to může být ubíjející. Dovolím si zde některé z nich představit a doporučit.
Asi nejznámější publikací je Phoenix Project popisující hypotetický příklad firmy, která se potřebuje transformovat na DevOps. Tato publikace psaná spíše jako novela je velmi často brána za ideologický základ pro DevOps. Za jejím zrodem stojí „duchovní otec“ DevOps Gene Kim a další autoři.
Druhou nejznámější publikací je Continuous Delivery, což je kniha podávající teoretický základ o DevOps. Publikace je členěna do tří částí a 15 kapitol. Rozebírá některé základní koncepty, jako je CI/CD či Deployment Pipeline. Autory jsou Jez Humble a David Farley.
Publikace DevOps Handbook od čtyř autorů popisuje některé typické principy a metody DevOps, jako je idea tří cest (Three Ways), Deployment Pipeline a některé další. Ilustruje také, jak pracovat s Value Stream Mapping.
Asi jednou z nejlepších publikací v kontextu kultury organizace, sdílení informací, spolupráce, ale i doporučení k volbě nástrojů je publikace Effective DevOps od Jennifer Davis a Ryna Danielse. V úvodní části přehledně shrnuje základní principy, definice a nejlepší praktiky. Probírá čtyři hlavní aspekty efektivního DevOps – spolupráci, spřízněnost, nástroje a škálování podle velikosti organizace. Vyznačuje se přehledným layoutem stránek za využití malých piktogramů rozlišujících význam textu.
Publikace Accelerate (Building and Scaling High Performing Technology Organization) popisuje v úvodní části hodně širokou plejádu konceptů a praktik, jako je třeba začlenění security do DevOps, úlohu managementu, manažerské praktiky pro software, měření a změnu kultury organizace, vývoj produktů, architektury a technické praktiky. V závěrečné části se věnuje transformaci organizace včetně vůdcovství a managementu.
Publikace Making Work Visible od Dominicy DeGrandis zdánlivě nemá s DevOps na první pohled nic společného. Zabývá správou času (Time Management) a vizualizací práce. Na začátku popisuje pět největších „zlodějů“ času, ve druhé části navrhuje praktická cvičení zaměřená na tuto oblast a na konci shrnuje metriky a zpětnou vazbu.
Publikace DevOps for the Modern Enterprise (Winning Practices to Transform Legacy IT Organizations) od Mirca Heringa se zabývá transformací organizace na DevOps. Nejprve probírá organizační kontext a lidský činitel, pak technologické aspekty, jako je cloud v kontextu DevOps. V neposlední řadě probírá úlohu znalostí v celém obrázku.
Publikace From Projects to Products od Mika Kerstena diskutuje o úloze mapování hodnotového řetězce ve firmě, koncepčním přechodu od projektového řízení na řízení produktů v analogii na výrobní firmy, což je poslední trend i u čistě IT firem.

Kdo je na špici pomyslného peletonu?

Netflix, Spotify, Twitter, Etsy, Amazon, Facebook, Google, LinkedIn, FlixBus, HRS. Tyto technologické firmy patří do kategorie „jednorožců“4 – jednak kvůli technologické vyspělosti, ale i kvůli unikátnímu obchodnímu modelu a předmětu podnikání.

Kromě těchto firem se ale potkáváme s „koni“5, kde se vyskytují firmy, jako je Macy's, Disney, Target, GE Capital, Blackboard, ING Group, Nordstrom, Telstra, U. S. Department of Homeland Security, CSG, Raytheon, IBM, Ticketmaster, MITRE, Marks & Spencer, Barclays Capital, Nationwide Insurance, Capital One, Gov.UK, Fidelity, Rally Software, Neustar, Walmart, PNC, ADP, CSC, CA, SAP, HP, Microsoft, Red Hat, BNP Paribas, Amex, BNY Mellon, MasterCard, Paychex, Intuit, The Gap, Williams-Sonoma, General Motors, LEGO, Bosche.

Kde získat další informace?

Jak již bylo řečeno, DevOps nemá nějaký ucelený standard ani není publikován ve formě nějakých knih6. Publikací informací o DevOps nicméně existuje přehršel, jak v písemné, tak i elektronické formě. Co si z toho vybrat? V Boxu 3 uvádím některé „notoricky“ známé a osvědčené publikace, které znám z vlastní praxe.

DevOps Agile Skills Association/DASA

Jednou z nejaktivnějších organizací ve světě DevOps je rozhodně DASA. Tato organizace se angažuje v celé řadě oblastí od snahy certifikovat školení na DevOps přes stanovení základních principů pro DevOps po organizace konferencí, webinářů apod. Asi nejdůležitějším konceptem u DASA je tzv. DevOps kompetenční model, viz [5].

DevOps Institute/DOI

Organizace založená v roce 2015. Jedná se o globálně existující komunitu. Členství je zdarma. DOI nabízí obvyklé věci: organizaci konferencí, organizace školení, partnerství se školicími a konzultačními firmami, tvorbu prezentací, dokumentů, webinářů apod. Pravděpodobně společně s DASA nejprestižnější organizace kolem DevOps, viz [10].

DevOps Research and Assessment/DORA

Organizace zabývající se výzkumem a posuzováním DevOps původně založená duchovními otci DevOps, což byli Gene Kim, Jez Humble a Nicole Foresgren. Vydávala State of DevOps Report již pět let (společně s firmou Puppet). V tomto roce byla firma zakoupena společností Google (https://cloud.google.com/devops/), viz [9].

IT Revolution

Tuto stránku založil jeden z duchovních otců Gene Kim. Slouží jako hub pro dedikované publikace DevOps, které jsou následně prodávány prostřednictvím firmy Amazon Services, viz [8].

Závěr

Co říci úplným závěrem? DevOps je určitě velmi zajímavým konceptem, který se bude dále rozvíjet. Umožňuje vytvářet „SW Factory“ a přinést tak podobnou revoluci jako kdysi přechod na pásovou výrobu při montáži aut u Henryho Forda.

Poznámky pod čarou

 1. Podle banky Morgan-Stanley [3] se celkový finanční objem v oblasti nasazení DevOps odhaduje na $ 50 mld. do roku 2022.
 2. Podle firmy Gartner z 41 % v roce 2017 na cca 80 % do roku 2021.
 3. Např. poradenská firma Gartner odhaduje, že celkový počet firem typu Enterprise, které selžou, bude 75 %.
 4. Unicorns
 5. Takto jsou označované firmy typu Enterprise.
 6. Alespoň ne v té podobě jako jsou publikace ITIL.

 Screenshot 2020 08 19 at 10.25.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zdroje:

[ 1 ] State of DevOps 2018, Puppet, dostupné z https://www.thinkahead.com/wp-content/uploads/2018/10/State-of-DevOps-Report.pdf

[ 2 ] Jacob Morgan, Forbes, The 5 Types Of Organizational Structures, dostupné z https://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2015/07/15/ the-5-types-of-organizational-structures-part-4-flatarchies/#430e7a286707

[ 3 ] Morgan Stanley, dostupné z https://www.morganstanley.com/ideas/new-software-stack-2019

[ 4 ] Future of ITSM, Axelos white paper, dostupné z https://download.manageengine.com/products/service-desk/itsm-future-survey-report.pdf

[ 5 ] DASA, dostupné z https://www.devopsagileskills.org/

[ 6 ] LESS, dostupné z https://www.agile42.com/en/blog/2017/09/22/less-and-devops/ nebo z https://notafactoryanymore.com/2015/02/10/devops-in-scaled-agile-models-which-one-is-best/

[ 7 ] Co je vlastně ta disrupce?, Petr Beneš, dostupné z https://zoom.rba.cz/clanky/tak-co-je-to-vlastne-ta-disrupce

[ 8 ] IT Revolution, Gene Kim, dostupné z https://itrevolution.com

[ 9 ] DevOps Research and Assesment/DORA, dostupné z www.devops-research.com

[ 10 ] DevOps Institute/DOI, dostupné z https://devopsinstitute.com/

[ 11 ] State of DevOps, Puppet, dostupné z https://puppet.com/resources/report/state-of-devops-report

 


Vytisknout