Volební průzkum 2021: kyberbezpečnost

Volební průzkum 2021: kyberbezpečnost

V předvolebním období jsme oslovili všechny kandidující politické strany, hnutí a koalice a položili jim stejné otázky. Zajímalo nás, s jakou vizí kandidují a jaké změny můžeme očekávat v oblasti kyberbezpečnosti v případě obhájení mandátů. Níže uvedené strany nebo hnutí nám odpověděly, ostatní na náš dotaz nereagovaly. Odpovědi jsou seřazeny podle volebních čísel, pod kterými strany kandidovaly. 

Děkujeme všem za poskytnuté odpovědi.

Screenshot 2021 10 25 at 15.06.59

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

1) Je kyberbezpečnost nějakým konkrétním způsobem zahrnuta ve Vašem volebním programu?
Ano.

2) Pokud ano, jakou váhu jí přikládáte, případně na jaké je příčce na žebříčku priorit?
Je to jednou z deseti priorit hnutí SPD.

3) Co konkrétně uděláte pro zlepšení kyberbezpečnosti v naší zemi?
Podpoříme posílení kybernetické bezpečnosti státu, obranu proti teroristickým a hybridním útokům. Důraz budeme klást na efektivní součinnost všech složek státu při plnění úkolů zajišťující vnější i vnitřní bezpečnost.

4) Co si myslíte o vybudování jednotné IT infrastruktury pro celou státní správu? Kdo by ji měl provozovat?
Je to dlouhodobý problém, a je to věcí vlády, která by se tím měla systémově zabývat, a nikoliv aby každé ministerstvo mělo své vlastní informační systémy. Gesce by měla být na MV.

5) Mělo by být obnoveno ministerstvo informatiky, které by mělo pravomoci napříč všemi resorty a odpovídalo za jednotné a koordinované budování it systému všech organu veřejné moci?
Jsme spíše pro snižování počtů ministerstev a je to o celé revizi státní správy a slučování agend jednotlivých ministerstev. Dnes je to věcí i nedávno zřízeného NÚKIB, ale mělo by to být součástí ministerstva vnitra.

Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty

1) Je kyberbezpečnost nějakým konkrétním způsobem zahrnuta ve Vašem volebním programu?
2) Pokud ano, jakou váhu jí přikládáte, případně na jaké je příčce na žebříčku priorit?
3) Co konkrétně uděláte pro zlepšení kyberbezpečnosti v naší zemi?
Ty první tři otázky spolu velmi úzce souvisí. V programu máme kyberbezpečnost jako jednu z priorit. Určitě je a musí být nedílnou součástí architektury všech systémů a end-to-end řešení. Kyberbezpečnost je vysoce odborná problematika a v našem programu navrhujeme vytvoření odborných kompetenčních center, které budou budovat know-how v různých oblastech včetně informační bezpečnosti a poskytovat veřejným institucím své odborné služby. Jsme přesvědčení, že potřebujeme vytvořit dobře fungující platformu pro spolupráci akademické, privátní i státní sféry, která zajistí rychlý a bezpečný rozvoj digitalizace státní správy. V současné době pracujeme na strategii jak by to mělo fungovat. Inspiraci hledáme u lídrů digitalizace v EU. Zároveň prosazujeme, aby 2 % HDP byly investovány na obranu České republiky a součástí toho byly i investice do kyberbezpečnosti.

4) Co si myslíte o vybudování jednotné IT infrastruktury pro celou státní správu? Kdo by ji měl provozovat?
Jedním z problémů, kterým čelí současná státní správa v rámci digitalizace jsou dodavatelsky uzavřené smlouvy. Bylo by určitě jednodušší provozovat a spravovat jednotnou IT infrastrukturu. Stát si musí zajistit kritickou infrastrukturu kvůli bezpečnosti, ale pro efektivní a rychlý rozvoj digitalizace se musíme naučit pracovat s různými technologiemi a dodavateli. Klíčové je, předem definovat pravidla a závazné minimální architektonické rámce, které pak zajistí všechny důležité principy na kterých budeme nové digitální služby budovat. Tady opět stavíme na našem programovém cíli vybudovat odborná kompetenční centra a zaměřit se na spolupráci s akademickou a privátní sférou.

5) Mělo by být obnoveno ministerstvo informatiky, které by mělo pravomoci napříč všemi resorty a odpovídalo za jednotné a koordinované budování it systému všech organu veřejné moci?
Jsme přesvědčení a ukazují to i zkušenosti digitálně vyspělejších unijních zemí, že efektivnější je centrální řízení a koordinace. Vybudovat nové ministerstvo ale nechceme a proto hledáme jiné možnosti, které by umožnily efektivní centrální řízení.

SPOLU (odpovídá ODS)

1) Je kyberbezpečnost nějakým konkrétním způsobem zahrnuta ve Vašem volebním programu?
Hybridní hrozby a kyberbezpečnost bereme velmi vážně a v programu koalice SPOLU máme konkrétní opatření ke zvýšení bezpečnosti.

2) Pokud ano, jakou váhu jí přikládáte, případně na jaké je příčce na žebříčku priorit?
Je to jedna z hlavních priorit naší koalice jakožto jeden z pilířů celkové bezpečnosti země.

3) Co konkrétně uděláte pro zlepšení kyberbezpečnosti v naší zemi?
Posílíme význam informační a kybernetické bezpečnosti v bezpečnostní politice státu (NÚKIB, armáda, zpravodajské služby) při zachování práva na soukromí a svobodu jednotlivce. Navýšíme zdroje na obranu proti kyberútokům na citlivá místa (kritická infrastruktura, nemocnice, úřady, školy). Rozšíříme vzdělávání a prevenci. Připravíme novou legislativu pro krizové řízení a kritickou infrastrukturu, abychom stát lépe připravili na krizové stavy (pandemie, povodně, sucha, blackouty, průmyslové havárie, kybernetické útoky…).

4) Co si myslíte o vybudování jednotné IT infrastruktury pro celou státní správu? Kdo by ji měl provozovat?
Zjednodušíme nákup a sdílení technologických řešení a IT služeb pro státní správu, budeme preferovat moderní řešení (např. cloud computing) a budeme bránit tomu, aby se stát nevýhodně upsal jednomu dodavateli (vendor lock-in). Vytvoříme jednotné digitální tržiště, kde budeme nakupovat digitální technologie a služby pro veřejný sektor (podobně jako se to osvědčilo v Británii).

5) Mělo by být obnoveno ministerstvo informatiky, které by mělo pravomoci napříč všemi resorty a odpovídalo za jednotné a koordinované budování it systému všech organu veřejné moci?
Koordinace napříč orgány je nezbytná, ale není nutné ji dělat přes nové ministerstvo.

Piráti a Starostové (odpovídají Piráti)

1) Je kyberbezpečnost nějakým konkrétním způsobem zahrnuta ve Vašem volebním programu?
Ano, kyberbezpečnosti věnujeme celý programový bod Důsledná obrana v kyberprostoru, který obsahuje všechny naše východiska a návrhy opatření v této oblasti. Již v květnu jsme také připravili Akční plán kyberbezpečnosti.

2) Pokud ano, jakou váhu jí přikládáte, případně na jaké je příčce na žebříčku priorit?
Obrana v kyberprostoru je pro nás prioritní téma, proto je také rozpracována v rámci celého programového bodu. Otázka kyberbezpečnosti nabírá na stále větším významu s tím, jak se snaží nepřátelské mocnosti ovlivňovat dění v jiných zemích. Disponujeme materiálními i lidskými zdroji, proto nechceme zaspat. Co může nastat ukázal například kybernetický útok v roce 2019 na benešovskou nemocnici, který vyřadil z činnosti přístroje a náklady výpadku dosáhly téměř 60 milionů korun.

3) Co konkrétně uděláte pro zlepšení kyberbezpečnosti v naší zemi?
Navrhujeme většinu centrálních agend kyberbezpečnosti zajistit prostřednictvím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Plán počítá se zdvojnásobením prostředků NÚKIB – tj. navýšení rozpočtu o 400 milionů ročně. V personální politice státu navrhujeme alokování dostatečných prostředků na přilákání odborníků, kteří by jinak zůstali v soukromé sféře. Klíčové je zajistit efektivní sdílení odborníků i IT řešení napříč institucemi veřejné správy.

Navrhujeme také finančně podpořit hledání bezpečnostních chyb a zranitelností, včetně programů „bug bounty“, tedy vyplácení odměn za vyhledání a nahlášení chyb v softwarech státu. Máme v plánu pokračovat ve spolupráci s EU, NATO a dalšími mezinárodními partnery tak, aby internet zůstal otevřený a bezpečný. Budeme čelit snahám nedemokratických států o jeho cenzuru, rozparcelování, vytěžování citlivých osobních údajů a narušování lidských práv.

4) Co si myslíte o vybudování jednotné IT infrastruktury pro celou státní správu? Kdo by ji měl provozovat?
Budování IT infrastruktury musí být ve státní správě hlavně koordinované tak, aby stát mohl efektivně využít její sdílení napříč úřady. Rovněž musí být umožněno sdílení IT odborníků a technických řešení napříč státní správou. I proto navrhujeme, aby u nově pořizovaných technologií byl ve výběrových řízeních preferován otevřený software, hardware a standardy. Centrální prvky státní IT infrastruktury, jako jsou základní registry, eGSB či Portál občana, by měly být spravovány nadresortně a měl by za jejich fungování být odpovědný námi navrhovaný ministr informatiky.

5) Mělo by být obnoveno ministerstvo informatiky, které by mělo pravomoci napříč všemi resorty a odpovídalo za jednotné a koordinované budování it systému všech organu veřejné moci?
Ano, měla by existovat nadresortní instituce odpovědná za koordinaci IT a digitalizace, nemělo by se však jednat o ministerstvo informatiky v jeho původní podobě, která nebyla životaschopná. Jsme přesvědčeni, že nekoordinovanost IT řešení státní správy je jedním z hlavních příčin pomalé digitalizace i nedostatků v kybernetické bezpečnosti. Proto navrhujeme skutečnou meziresortní koordinaci IT napříč všemi ministerstvy a úřady vedenou ministrem informatiky, který bude za digitalizaci sám politicky odpovědný.

Komunistická strana Čech a Moravy

1) Je kyberbezpečnost nějakým konkrétním způsobem zahrnuta ve Vašem volebním programu?
Explicitně problematiku kyberbezpečnosti v rámcovém volebním programu KSČM nezmiňujeme, ovšem v souvisejících, doplňujících či rozšiřujících dokumentech toto téma často frekventujeme. Kyberprostor obecně pojímáme jako místo potenciální kriminality, která může mít zejména pro kritickou infrastrukturu fatální dopady. Samozřejmě, nejedná se pouze o kritickou infrastrukturu, ale rozličné dopady kyberkriminality mohou pociťovat i jednotlivci a sociální skupiny. I z tohoto důvodu bychom například rádi v trestním zákoně zakotvili "kyberšikanu" jako trestný čin, nebo bychom rádi dovybavili státní sektor, včetně složek IZS odpovídají ICT technikou a softwarem, který bude splňovat jen ty nejvyšší nároky na kyberbezpečnost...aj.

2) Pokud ano, jakou váhu jí přikládáte, případně na jaké je příčce na žebříčku priorit?
Kyberbezpečnost patří dlouhodobě mezi vysoké priority KSČM, o čemž svědčí mj. fakt, že zástupce KSČM v konzultačním týmu ministra zahraničních věcí Kulhánka pro tvorbu a modifikaci priorit ČR v rámci předsednictví naší země v EU, Jiří Valenta, který v minulém volebním období také vedl sněmovní Podvýbor pro ICT průmysl a eGovernment, zmínil, že KSČM by ráda viděla ICT oblast a odstraňování nedostatků v ní, včetně potřeby vyšší kyberbezpečnosti, mezi třemi nejzásadnějšími potřebami členských států EU.

3) Co konkrétně uděláte pro zlepšení kyberbezpečnosti v naší zemi?
V první řadě požadujeme pro státní instituce, zabývající se kyberbezpečností, jen to nejlepší technické a softwarové vybavení. Není možné, aby se opakovala situace z doby před několika lety, kdy pracovníci Národního centra kybernetické bezpečnosti v Brně si museli stahovat některé programy z otevřených zdrojů, a to z důvodu, že rozpočet této významné instituce tvořilo jen několik desítek milionů korun. HR management musí také v rámci personální politiky zajistit skutečné odborníky, ty odpovídajícím způsobem ohodnotit a vytvořit jim příslušné pracovní podmínky tak, aby neodcházeli do soukromého sektoru. V neposlední řadě bychom rádi dokončili propojení státních ICT serverů, samozřejmě s nutným požadavkem na efektivitu a jejich plnou kompatibilitu. Aj.

4) Co si myslíte o vybudování jednotné IT infrastruktury pro celou státní správu? Kdo by ji měl provozovat?
Jednotná, efektivní a plně funkční státní IT infrastruktura je cílovým bodem politiky KSČM. Domníváme se, že tento stav by poté mohl splňovat vysoké nároky obyvatel ČR a současně by jim mohl garantovat nezbytný požadavek na bezpečnost či ochranu dat a soukromí. U soukromého sektoru toto zajistit, do vysoké míry, nelze. Zmíněnou státní infrastrukturu by mělo z kompetenční logiky provozovat Ministerstvo vnitra ČR.

5) Mělo by být obnoveno ministerstvo informatiky, které by mělo pravomoci napříč všemi resorty a odpovídalo za jednotné a koordinované budování it systému všech organu veřejné moci?
Ministerstvo informatiky zaniklo v roce 2007, a to i z důvodu, že požadavky, které byly s jeho vznikem vzneseny, nenaplnilo. Zejména efektivita tohoto ministerstva byla nedostatečná. Ve své klíčové oblasti, kterou byly koordinace propojení informačních systémů úřadů,vyšší míra elektronizace veřejných agend, nebo zmenšení byrokratické zátěže občanů, zcela selhalo a po zásluze bylo také zrušeno. Z této 14 let staré situace jasně vyplývá, že zopakování stejné chyby, znovuvytvoření dalšího ministerského, neefektivního a drahého molochu by tak nejspíše nebylo šťastné.

Moravské zemské hnutí

1) Je kyberbezpečnost nějakým konkrétním způsobem zahrnuta ve Vašem volebním programu?
Ano, toto důležité téma chápeme v širokém slova smyslu, v našem programu. Požadujeme důkladnou obranu proti tzv. hybridní válce, kybernetický prostor je jejím dalším bojištěm.

2) Pokud ano, jakou váhu jí přikládáte, případně na jaké je příčce na žebříčku priorit?
Jelikož se jedná o bezpečnost náš všech, přikládáme jí značnou prioritu.

3) Co konkrétně uděláte pro zlepšení kyberbezpečnosti v naší zemi?
Základem je kvalitní všeobecné vzdělávání, kromě vlastní informatiky musí být součástí mediální výchovy, výuky jazyků, společenských věd, dějepisu. Vidíme jasnou souvislost např. mezi ruským státním terorismem ve Vrběticích a dezinformačním působením různých hoaxů, trollů apod. na naše občany i politiky. Jelikož např. kybernetické útoky na naše nemocnice už přímo ohrožují naše životy a stojí nás také značné množství peněz, posílili bychom rovněž současné struktury a instituce, které se kyberbezpečnosti věnují.

4) Co si myslíte o vybudování jednotné IT infrastruktury pro celou státní správu? Kdo by ji měl provozovat?
Obecně podporujeme decentralizaci veřejné správy na základě principu subsidiarity. Státní správa by měla být více oddělena od samosprávy. Garantem bezpečnosti státní správy je stát, který musí věnovat IT infrastruktuře daleko větší pozornost, než je tomu v současnosti. Konkrétní technické řešení je záležitostí odborníků, které musí stát dokázat kvalitně ohodnotit. Případné soutěže na dodavatele v této oblasti musí podléhat důkladným bezpečnostním opatřením.

5) Mělo by být obnoveno ministerstvo informatiky, které by mělo pravomoci napříč všemi resorty a odpovídalo za jednotné a koordinované budování it systému všech organu veřejné moci?
Je otázkou, zda má mít tuto agendu na starosti samostatné ministerstvo, nebo spíše koordinační vládní výbor, k tomu je potřeba důkladná analýza. Agendě však musí být věnována dostatečná pozornost a finance.

ANO 2011

1) Je kyberbezpečnost nějakým konkrétním způsobem zahrnuta ve Vašem volebním programu?
Digitalizace podporuje naši ekonomiku, zefektivňuje fungování státu, zvyšuje naši konkurenceschopnost. Je jedním ze základních pilířů našeho programu a je samozřejmé, že všechny aplikace a služby, které téma digitalizace naplňují musí být vytvářeny s nejvyšším zabezpečením, abychom ochránili data občanů, firem i státu. Kromě kybernetické bezpečnosti zahrnuté automaticky v rámci digitalizace podle principu „security-by-default“ náš program samozřejmě počítá s kyberbezpečností při ochraně kritické infrastruktury státu, která je pro náš stát klíčová a budováním kyberobrany jako samostatné disciplíny a nezbytné součásti obrany našeho státu. Kyberbezpečnost pokrýváme na vícero místech a zaměřujeme se hlavně na bezpečnost digitálních služeb, vědy a výzkum v oblasti kyberbezpečnosti, vzdělávání na školách ale taky seniorů v kyberbezpečnosti. No a nezapomínáme ani na bezpečnost nemocnic.

2) Pokud ano, jakou váhu jí přikládáte, případně na jaké je příčce na žebříčku priorit?
Jak jsme již uvedli, kybernetická bezpečnost musí být automatickou součástí všech služeb a aplikací státu. Pro občana je důležité, aby měl služby státu dostupné snadno, rychle a pochopitelně i bezpečně. Bez bezpečnosti nelze digitalizaci realizovat. Stejně tak je to i u kritické infrastruktury státu, kde už kyberbezpečnost je, kromě nutnosti, zároveň i zákonná povinnost.

3) Co konkrétně uděláte pro zlepšení kyberbezpečnosti v naší zemi?
Podařilo se nám stabilizovat a posílit Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a nadále budeme jeho rozvoj a kompetence podporovat. Rozšířili jsme okruh povinných subjektů a informačních systémů, které spadají pod zákon o kybernetické bezpečnosti. Tím se napravily některé zásadní nedostatky z minulosti a tento trend musí nadále pokračovat. Aktivně se řeší kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví jako jedna z našich priorit v této oblasti. Podporujeme práci s mládeží a vychovávání nové generace IT a bezpečnostních specialistů, kterých je dlouhodobě velký nedostatek. Do budoucna bude jejich potřeba ještě narůstat, jak nám již ukázal COVID, díky kterému se nastavily nové způsoby fungování firem a úřadů a například práce na dálku se stala standardem. Chceme být připraveni. Jedním z řešení problému s nedostatkem kvalifikovaných odborníků je jejich budoucí centralizace do specializovaných státních podniků, které již dnes poskytují služby pro některé resorty a do budoucna by měly poskytovat ICT služby všem státním úřadům. Konkrétním příkladem prvních kroků v této smysluplné centralizaci je úkol vybudovat Vládní dohledové centrum na základě již existujícího dohledového centra eGovernmentu, které spadá pod Ministerstvo vnitra a provozuje ho státní podnik NAKIT. Další důležitou oblastí je vybudování státní části eGovernment cloudu, která bude poskytovat a zajišťovat kybernetickou a informační bezpečnost pro své klienty jednotně a na velmi vysoké úrovni.

4) Co si myslíte o vybudování jednotné IT infrastruktury pro celou státní správu? Kdo by ji měl provozovat?
Vybudování jednotné IT a komunikační infrastruktury pro celou státní správu je z pohledu efektivity, finanční náročnosti a kybernetické bezpečnosti krok správným směrem. Mnohé státy již tento krok učinily a ve výsledku jim to přineslo mnoho výhod. Zejména získaly státem kontrolované prostředí s jednotnými ICT standardy a bezpečností na vysoké úrovni. Jde jak o bezpečnost kybernetickou, tak třeba i fyzickou nebo personální, protože i zde platí, že nejslabším článkem je vždy člověk. Dnes je u nás již jednotná IT infrastruktura státu popsána v rámci budování eGovernment cloudu. Zde by si měl stát sám zajišťovat provozování a poskytování cloudových služeb pro ty nejkritičtější systémy, které vyžadují tu nejvyšší bezpečnost ve všech ohledech.

5) Mělo by být obnoveno ministerstvo informatiky, které by mělo pravomoci napříč všemi resorty a odpovídalo za jednotné a koordinované budování it systému všech organu veřejné moci?
Nové ministerstvo rozhodně není potřeba. Mělo by se vycházet z toho, co tady již dnes máme. Ministerstvo vnitra je silové ministerstvo s velkou váhou, máme státní podniky jako NAKIT, SPCSS, Cendis. Nejdůležitější je připravit legislativu, která umožní státním podnikům dělat pro celou státní správu právě ty činnosti, pro které jsou zřízeny. Koordinační roli má i nadále vykonávat Odbor hlavního architekta a odbor eGovernmentu na Ministerstvu vnitra. Co je nejvíc potřeba je mít ve státní správě kvalifikované a schopné zaměstnance, kteří budou na digitalizaci a na transformaci jednotlivých úřadů dál pracovat. Začali jsme změnu, přinesli jsme koncepci Digitální Česko, máme dostatečné finanční prostředky, potřebujeme dál pokračovat v započaté práci a já věřím, že do roku 2025 kdy dojde k naplnění Zákona o právu na digitální službu budeme Digitální Česko v plné míře mít.

Otevřeme Česko normálnímu životu

1) Je kyberbezpečnost nějakým konkrétním způsobem zahrnuta ve Vašem volebním programu?
Není.

2) Pokud ano, jakou váhu jí přikládáte, případně na jaké je příčce na žebříčku priorit?
Viz bod 1.

3) Co konkrétně uděláte pro zlepšení kyberbezpečnosti v naší zemi?
Nemáme žádné konkrétní návrhy. Pro mě i pro ostatní kolegyně a kolegy je důležitá osobní svoboda. Pokud budeme žít ve státě, kde neplatí pravidla, zákony, ústava, tak nemusíme řešit ani kyberbezpečnost.

4) Co si myslíte o vybudování jednotné IT infrastruktury pro celou státní správu? Kdo by ji měl provozovat?
Je to dobrý nápad. Provozovat by ji měl stát.

5) Mělo by být obnoveno ministerstvo informatiky, které by mělo pravomoci napříč všemi resorty a odpovídalo za jednotné a koordinované budování it systému všech organu veřejné moci?
Ne, toto odvětví má spadat pod Ministerstvo vnitra. Obsahem tam nespadá, ale důležitostí a ochranou ano.


Vytisknout