Blockchain nejsou jen kryptoměny část II.

Blockchain nejsou jen kryptoměny část II.

Ve druhém díle článku si ukážeme využití průmyslového blockchainu v současném světě. Záměrně se soustředíme na technické aplikace, hlavně takové, ve kterých není možné kryptoměnové blockchainy použít, nebo je lze aplikovat jen s omezeními a komplikacemi. Ještě nedávno byly průmyslové aplikace blockchaimu jen předmětem marketingových studií. V současnosti však reálných projektů využívajících Hyperledger Fabric neustále přibývá a přestávají být doménou velkých korporací. S tím souvisí i způsob, jak se k průmyslovému blockchainu může potenciální zájemce z oblasti průmyslu dostat. To bude obsahem třetí části článku.

tokenizace                         BaAC                          BaaS                      nAA                          Notarius©

Aplikace průmyslového blockchainu

Aplikace průmyslového blockchainu nejčastěji využívají distribuovanou autoritu konsorciálního blockchainu která byla popsána v první části článku. Konsorciální blockchain umožňuje vytvořit libovolně orientovanou autoritu (lokalizovanou, oborovou, obchodního konsorcia), která může být využita k autentizaci libovolných dat, virtuálního dvojčete reálného objektu nebo procesu.

Typické je využití průmyslového blockchainu v následujících oblastech:

  • business security
  • důkaz stavu v předmětném okamžiku
  • zajištění komunikace M2M (IoT atd.)
  • trasování výrobku nebo služby

Business security

V této oblasti jde hlavně o zajištění autenticity dokumentů, ať již vytvořených ručně, nebo strojem.

Obchodní a jiné smlouvy nebo dohody

Obchodní konsorcium může využívat autoritu průmyslového blockchainu pro registraci dohod smluv faktur mezi členy i pro své zákazníky či partnery. Lze použít aplikaci s ruční registrací, jakou je např. Blockchain Notarius©,

nebo registraci vestavět do obchodního systému tak, aby proběhla současně s vystavením dokumentu, např. faktury. Oproti digitálnímu podpisu není třeba pro blockchain obnovovat podpisové certifikáty. Výhodou může být, že se hash dokumentu při registraci ukládá do blockchainu, dokument samotný tedy není nijak modifikován jako při připojení podpisu. Je snadno možné vytvořit aplikaci, která umožňuje schválit registrovaný dokument další osobou, a realizovat tím podpis dokumentu dvěma nebo více stranami. Také zahraniční subjekt může být členem konsorcia a mít svůj node, na kterém svou identitou autorizuje a schvaluje dokumenty. Odpadá pak vzájemné uznávání lokálních autorit, mezinárodní legalizace a superlegalizace dokumentů.

Důkaz stavu v předmětném okamžiku

Toto využití je časté u stavebních prací. Fotografie může prokázat stav stavby v předmětném okamžiku, a tak dokumentovat dodržení technologických termínů nebo aplikaci předepsané technologie. Registrací této dokumentace na blockchainu se předejde možným sporům. Konsorcium v tomto případě obvykle tvoří investor, projektant, stavitel, stavební dozor, dodavatelé atd. Všichni mají jistotu, že stavba je prováděna podle dokumentace a s použitím předepsaných technologických postupů.

V této souvislosti se blockchain využívá i při změnách v dokumentaci. Často se stává, že dokumentace je upravována během stavby a vznikají nejasnosti v tom, která její verze je aktuální. Blockchain umožní, aby stavitel potvrdil, že přijal aktuální verzi dokumentace, která je kompletně (včetně výkresů) registrována na blockchainu.

Do této kategorie však patří i plně průmyslové aplikace. V České republice vzniká projekt, který využívá blockchain k registraci výsledků měření kvality elektřiny. S nástupem alternativních výrobců a Smart Grids se zvýšila možnost dodávky nekvalitní elektrické energie (EN50160 a povolené harmonické zkreslení). Naměřené výsledky jsou podkladem pro penalizace nebo sankce a nesmějí být zpochybněny. K tomu je třeba nezávislá důvěryhodná autorita potvrzující autenticitu naměřených dat. Takovou autoritu může poskytnout průmyslový blockchain. Jak by mohla taková blockchainová síť v budoucnosti vypadat, ukazuje Obr. 1.

Screenshot 2022 12 15 at 20.43.24Obr. 1: Příklad konsorciální blockchainové sítě pro energetický sektor

Předávací protokoly

Na blockchainu lze snadno zaregistrovat text předávacího protokolu a autorizovat jej oběma stranami. K němu lze připojit registrace libovolných dalších datových souborů – kopií obrazovek, záznamů logů, fotografie kritických částí technologie v okamžiku předání apod. Tak lze předejít pozdějším sporům o stavu technologie v okamžiku předání nebo o neoprávněném zásahu do zařízení. Dodavatelé jako odesilatelé zásilky i zákazníci jako její příjemci si často pořizují série fotografií dokládajících balení a rozbalování, aby předešli sporům o neúplnosti obsahu nebo jeho poškození. Také tyto fotografie lze registrovat na blockchainu, aby bylo možné prokázat, v jakém stavu byla dodávka odeslána a v jakém doručena.

Certifikáty

Firmy dokládají soulad s předpisy a standardy pomocí certifikátů nebo protokolů vydaných různými autoritami, zkušebnami nebo laboratořemi. Tyto certifikáty jsou často zneužívány a falšovány. Průmyslový blockchain umožní prokázat autenticitu digitálního certifikátu.

Oprávnění a restrikce

Svářecí průkaz, oprávnění k provedení práce, plná moc – tyto dokumenty může vydavatel registrovat na blockchainu a mohou být druhou stranou snadno ověřeny.

Zápisy z virtuálních schůzí

Virtuální porady doznaly během covidových restrikcí velkého rozšíření a jejich výhod se využívá i nadále. Problémem je doložitelný souhlas se zápisem z porady ode všech účastníků. Zde poskytuje blockchain jednoduché řešení. Zaslaný zápis (např. v podobě souboru pdf) každý účastník schůze zaregistruje svou identitou na blockchainu. Tím je prokázáno, že zápis právě v této podobě schválil k uvedenému datu a času.

Tokenizace obchodu a služeb

Blockchain je nezfalšovatelná a nezničitelná účetní kniha, která spolu se smart kontrakty umožňuje jednoduché a průhledné vypořádání obchodního kontraktu mezi několika subjekty bez účasti centrální autority, jakou je banka. K tomu se blockchain ve světě financí a investic již běžně používá.

Průmyslový blockchain umožňuje tento koncept ještě rozšířit pomocí virtuálních dvojčat a sofistikovaných řídicích algoritmů. To umožní daleko hlubší spolupráci nezávislých subjektů než jen pouhé vyúčtování. Tento koncept se stejně jako ve finančním světě nazývá tokenizace.

 Výstřižek 12 12 2022 9Obr. 2: Využití mobilitního tokenu

Příkladem může být tzv. mobilitní token. Umožní svému držiteli s využitím umělé inteligence naplánovat cestu využívající produktů několika poskytovatelů dopravních služeb a vykonat tuto cestu bez nákupu jízdenek nebo využívání aplikací jednotlivých poskytovatelů. Budoucnost se mobilitnímu tokenu předpovídá hlavně v souvislosti s využíváním sdílené a alternativní dopravy. Pro poskytovatele má výhodu v tom, že údaje o poskytnuté službě mohou být v blockchainu uloženy jako instance jejího virtuálního dvojčete (pro doprovodné dokumenty s citlivými údaji jako jízdenky nebo faktury lze využít privátní data). Obchodní transakce probíhají přesně podle nastavených pravidel tvořených nezfalšovatelnými algoritmy realizovanými v chaincode. Příklad mobilitního tokenu ukazuje Obr. 2.

Zajištění M2M komunikace

Datové komunikace jsou velkým tématem kybernetické bezpečnosti. Cílem napadení M2M komunikace může být i poškození nějaké technologie nebo veřejné infrastruktury. Častým cílem napadení jsou také data sloužící jako podklad k peněžním operacím, např. výsledky měření. Obr. 3 ukazuje jeden z možných způsobů, jak lze blockchain využít k autentizaci dat z elektroměrů. Tato data vyžadují přenos silně zabezpečenou datovou sítí, jejíž ochrana proti kybernetickému útoku je velmi nákladná. Lze však použít jakékoli, i otevřené komunikační sítě (např. LoRa), pokud data v místě vzniku zaregistrujeme na blockchainu. Pak lze v místě zpracování snadno odhalit případné napadení.

Výstřižek 12 12 2022 7Obr. 3: Využití blockchainu pro zajištění autenticity údajů o odběru elektřiny

Výstřižek 12 12 2022 8Obr. 4: Trasování výroby a distribuce vodíku pomocí blockchainu

Stejné problémy je třeba řešit i v neustále se rozšiřujících aplikacích IoT. Již několik velkých společností provozuje blockchainové platformy pro zabezpečení IoT, např.:

Trasování výrobku a služeb

Není jisté, zda se bude v budoucnu fakturovat provedená práce v kryptoměnách, jak předpovídají vizionáři Průmyslu 4.0. V každém případě je v distribuované výrobě produkt

doprovázen velkým množstvím dat, která nesou celou historii zpracování od použitého materiálu přes provedené operace a jejich kontroly po další data. V budoucnosti, kdy bude běžné sledování kompletního životního cyklu výrobku, přibydou i ceny energií nebo ekologické certifikáty. Všechna tato data představují peníze a nesmějí být zpochybněna. Průmyslový blockchain bude prostředkem, který to zajistí.

Není však nutné chodit do daleké budoucnosti. Trasování produktu je v současnosti jedním z nejčastějších využití blockchainu:

Do kategorie trasování a business security patří i velký blockchainový projekt Tradelens pro námořní logistiku, který provozuje společnost MERSK. https://www.tradelens.com/

Velkými tématy jsou udržitelná výroba, ekologický produkt a obnovitelná energie. Aby si byl spotřebitel jist, že užívá ekologicky vyrobený produkt, trasuje se celý jeho životní cyklus na blockchainu. Příklad takového trasování pro zelený vodík ukazuje Obr. 4. Do blockchainu jsou ukládány záznamy ručně i automaticky z měřicích a řídicích systémů. Postup výrobním a distribučním řetězcem řídí systém implementovaný v chaincode.

Závěr

Jen pomalu se daří prolamovat všeobecně přijímané paradigma, že blockchain je technologie pro kryptoměny. Blockchain je jedním ze tří pilířů průmyslu 4.0 a je spjat s jeho základním konceptem, kterým je přechod od liniového k platformnímu modelu průmyslové výroby. S tím budou spojeny i společenské změny a s nimi i nové hrozby, které se již začínají objevovat.

Screenshot 2022 12 15 at 20.41.58Obr. 5: Globální hrozby

Platformní model skrývá nebezpečí monopolizace. Ovládnutí platformy a vytvoření oborového IT-obchodního clusteru je pozorovatelné v USA (Amazon) i v Číně (Alibaba). Cyklus, který začíná výhodnou nabídkou účasti na platformě, pokračuje přes „vysátí“ informací a končí ovládnutím firmy. O to se oba korporáty pokoušejí i v Evropě, která již nemá sílu na vytvoření srovnatelné globální protiváhy. V poslední části článku si ukážeme, že blockchain může být technologií, která do platforem vnáší decentralizaci.

Výstřižek 12 12 2022 10Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výstřižek 12 12 2022 11Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výstřižek 12 12 2022 12Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výstřižek 12 12 2022 13Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výstřižek 12 12 2022 14Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Vytisknout