Nejnovější trendy a výzvy kybernetické bezpečnosti

Nejnovější trendy a výzvy kybernetické bezpečnosti

Tento článek se zabývá nejnovějšími trendy a výzvami v oblasti kybernetické bezpečnosti, které organizace musejí řešit.  S nárůstem kybernetických hrozeb a stále sofistikovanějších útoků organizace hledají nové způsoby, jak zlepšit svou bezpečnostní infrastrukturu a chránit své citlivé informace. V článku jsou představena nejnovější bezpečnostní opatření a praktické rady pro organizace, jak zlepšit svou bezpečnost.

    trendy                kybernetická bezpečnost           výzvy           umělá inteligence          řízení identit                     ransomware blockchain             IoT             otestování bezpečnosti              cloud             hybridní prostředí

Úvod

V dnešní digitální době se bezpečnost stala pro organizace jedním z nejvýznamnějších témat. S nárůstem kybernetických hrozeb a stále sofistikovanějších útoků se organizace snaží najít nové způsoby, jak zlepšit svou bezpečnostní infrastrukturu a chránit své citlivé informace. Nové trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou neustále výzvou pro organizace a vyžadují nové a inovativní přístupy. V tomto článku se budeme zabývat nejnovějšími trendy a výzvami v oblasti kybernetické bezpečnosti, které organizace musejí řešit. Nabídneme také několik praktických rad, jak organizace mohou zlepšit svou bezpečnost, a představíme nejnovější bezpečnostní opatření, která organizace mohou použít pro ochranu svých citlivých dat. Tento článek se bude postupně zabývat klíčovými bezpečnostními tématy poslední doby, jako jsou umělá inteligence, řízení identit a přístupů, ransomware, využití blockchainu v kybernetické bezpečnosti, bezpečnost IoT, testování kybernetické bezpečnosti a zabezpečení cloudu a hybridních prostředí.

Umělá inteligence

Využívání umělé inteligence a strojového učení v oblasti kybernetické bezpečnosti se v posledních letech stalo velmi populární. Vývojáři kybernetických bezpečnostních řešení se zaměřují na využití těchto technologií pro zlepšení detekce, ochrany a reakce na kybernetické hrozby. Umělá inteligence a strojové učení se využívají k tomu, aby se automaticky odhalovaly a rozpoznávaly různé typy hrozeb, které by jinak mohly být přehlédnuty. Tyto technologie umožňují vytvoření modelů, které se učí rozpoznávat vzorce v chování sítě a detekovat neobvyklé činnosti, jako jsou pokusy o útoky nebo škodlivé aktivity. Tyto modely se poté využívají pro předvídání a odhalování budoucích hrozeb, což zvyšuje rychlost a účinnost reakce na potenciální hrozby.

Kromě detekce hrozeb umělá inteligence a strojové učení také umožňují vytvářet sofistikované bezpečnostní modely, které jsou schopny předvídat, jak se útoky mohou vyvíjet a jak na ně reagovat. Tyto modely mohou být např. použity k vytváření bezpečnostních politik, které přizpůsobují zabezpečení sítě v reálném čase na základě analýzy chování sítě. Využití umělé inteligence a strojového učení také umožňuje automatizovat procesy kybernetické bezpečnosti, což může vést ke zvýšení efektivity a snížení lidské chybovosti. Např. mohou být vytvořeny automatické systémy pro detekci a odezvu na útoky nebo pro monitorování a zabezpečení cloudových služeb.

S rozvojem umělé inteligence a strojového učení v oblasti kybernetické bezpečnosti však také přicházejí nová rizika a výzvy. Mohou být vytvořeny sofistikovanější útoky, které využívají umělou inteligenci k tomu, aby byly ještě účinnější. Proto je důležité, aby vývojáři kybernetických bezpečnostních řešení stále inovovali a vylepšovali své modely a systémy.

Řízení identit a přístupů

V oblasti kybernetické bezpečnosti je zabezpečení identit a přístupových údajů stále důležitější. S nárůstem využívání cloudu a mobilních zařízení se totiž zvyšuje riziko ztráty či odcizení přístupových údajů a zneužití identit uživatelů. Proto se v roce 2023 klade větší důraz na zabezpečení a správu těchto dat. Pro zabezpečení identit a přístupových údajů se používají různé technologie a postupy, např. multifaktorové ověřování, biometrická autentizace a jednorázové hesla. Tyto technologie pomáhají zvýšit bezpečnost a minimalizovat riziko zneužití přístupových údajů.

Kromě toho se v oblasti kybernetické bezpečnosti stále častěji využívá identity-centric přístupu, který se zaměřuje na zabezpečení identit uživatelů a jejich oprávnění ke zdrojům, aplikacím a datům. Tento přístup se zaměřuje na správu přístupových práv na základě role, práce nebo hierarchie v organizaci a zajišťuje, že uživatelé mají přístup pouze k těm zdrojům, které jsou pro ně opravdu nezbytné.

Další výzvou v oblasti zabezpečení identit a přístupových údajů je řízení přístupu ke cloudovým službám. Využívání cloudových služeb stále roste a mnoho organizací je stále více závislých na různých cloudových službách pro své obchodní operace. Řízení přístupu k těmto službám se však může stát velmi komplikovaným a náročným úkolem, zejména v případě, že organizace používají více cloudových služeb od různých poskytovatelů.

V roce 2023 se proto očekává vývoj nových nástrojů a technologií pro zabezpečení přístupu ke cloudovým službám, které umožní snadnou správu a řízení přístupových práv pro různé cloudové služby z jednoho místa. Tato řešení by měla umožnit organizacím rychle a snadno spravovat přístupová oprávnění uživatelů k různým cloudovým aplikacím a službám.

Ransomware

Ransomware útoky jsou velkým problémem pro firmy a organizace po celém světě, a tento trend se v letošním roce nezměnil. Naopak se ransomware útoky staly ještě sofistikovanějšími a cílí na větší a ziskovější organizace. Tento druh útoku je velmi nebezpečný a může způsobit velké škody na pověsti firmy, jejích zákazníků i na celkové ekonomice. Nové technologie a metody jsou často využívány k vývoji stále sofistikovanějších ransomware útoků. Např. použití strojového učení a umělé inteligence může pomoci útočníkům zlepšit účinnost útoku a snížit riziko detekce. Ransomware útoky se také často zaměřují na nejzranitelnější místa v síti, jako jsou neprohlášená zařízení a zastaralé systémy, což ztěžuje detekci a obranu.

Firmy a organizace se proto musejí zaměřit na prevenci ransomware útoků tím, že budou mít aktualizovaný software, zabezpečené přístupové údaje a zálohování důležitých dat. Musí také být připraveny na možnost útoku a mít plán obnovy dat, pokud k němu dojde. Větší důraz na bezpečnostní opatření a vzdělávání zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti může také pomoci snížit riziko útoku.

Zároveň se na trhu objevuje stále více kybernetických bezpečnostních společností, které se specializují na ochranu proti ransomware útokům. Tyto společnosti mohou poskytovat zabezpečení, sledování a rychlé reakce na možné hrozby, což může pomoci snížit riziko útoku a minimalizovat škody, pokud k němu dojde. Výzkum a vývoj nových technologií a metod v oblasti kybernetické bezpečnosti také mohou pomoci snížit riziko ransomware útoků v budoucnu.

Využití blockchainu v kybernetické bezpečnosti

Blockchain je decentralizovaná technologie umožňující záznam transakcí v podobě řetězce bloků, které jsou propojeny a kryptograficky zabezpečeny. Základním principem blockchainu je to, že každý blok obsahuje kryptografický otisk (hash) předchozího bloku v řetězci, což zaručuje nezměnitelnost a neporušitelnost řetězce. Tuto technologii využívají např. kryptoměny jako Bitcoin. V oblasti kybernetické bezpečnosti se využívání blockchainu soustředí zejména na zabezpečení dat a ochranu proti útokům typu DDoS. Využití blockchainu umožňuje snížit riziko úspěšného útoku, jelikož decentralizované uložení dat ztěžuje útočníkům získání dat a manipulaci s nimi. Tím se zvyšuje bezpečnost sítě a ochrana proti útokům typu DDoS.

Blockchain může také sloužit jako platforma pro vytváření bezpečných identit. Jednou z výhod je to, že uživatelé by mohli mít jedinou identitu, která by mohla být využita na různých platformách a službách. Vzhledem k tomu, že blockchain zabezpečuje data kryptograficky a decentralizovaně, uživatelské údaje by byly mnohem lépe chráněny a nebylo by nutné poskytovat je opakovaně různým organizacím. Blockchain se také používá k zabezpečení IoT (Internet věcí) zařízení. IoT zařízení jsou často velmi zranitelná a stávají se cílem útoků na kybernetickou bezpečnost. Využití blockchainu by umožnilo decentralizované řízení přístupu k těmto zařízením, což by snížilo riziko úspěšného útoku.

Závěrem lze konstatovat, že využití blockchainu v oblasti kybernetické bezpečnosti je stále více populární. Tato technologie nabízí nové možnosti pro zabezpečení dat a ochranu sítě před útoky, a proto se očekává, že bude v roce 2023 i nadále růst využívání blockchainu v této oblasti.

Bezpečnost IoT

S rychlým nárůstem počtu připojených zařízení a IoT technologií se stává kybernetická bezpečnost pro tato zařízení klíčovou. Podle IDC bude v roce 2025 počet připojených IoT zařízení přesahovat 41 mld. a tato zařízení budou propojena s dalšími systémy, čímž vznikne rozsáhlá síť připojených zařízení. Jedním z hlavních problémů souvisejících s bezpečností IoT zařízení je fakt, že mnoho z těchto zařízení má omezené výpočetní a paměťové kapacity. To znamená, že tradiční bezpečnostní opatření, jako jsou antivirové programy nebo firewall, nemusejí být účinná. Navíc mnoho IoT zařízení nevyžaduje přihlašování, což znamená, že útočník k nim může snadno získat přístup bez nutnosti prolomit hesla.

Dalším problémem jsou botnets. Jsou to sítě počítačů, které jsou infikovány malwarem a mohou být použity k provádění škodlivých činností, jako jsou DDoS útoky nebo krádeže dat. Botnets jsou pro IoT zařízení zvláště nebezpečné, protože mnoho těchto zařízení má slabé zabezpečení a může být snadno infikováno. Z toho důvodu je kladen větší důraz na bezpečnost internetu věcí (IoT) a na vývoj nových bezpečnostních opatření, která jsou speciálně navržena pro IoT zařízení. Mezi tato opatření patří např. bezpečnostní protokoly pro přenos dat, šifrování, autentizace a autorizace. Je také důležité, aby výrobci IoT zařízení dbali na bezpečnost svých zařízení již při vývoji a ne až po vydání na trh.

Testování kybernetické bezpečnosti

Využívání kybernetických cvičení pro testování bezpečnosti bylo v roce 2022 významným trendem. Tento trend je způsoben neustále rostoucí závislostí firem a organizací na kybernetických technologiích a zabezpečení, což vyvolává potřebu zlepšit připravenost na kybernetické útoky a vytvořit vlastní bezpečnostní strategie. Kybernetická cvičení jsou simulované útoky, které organizace provádějí na svých vlastních systémech s cílem testovat odolnost svých bezpečnostních opatření a identifikovat slabiny. Tato cvičení mohou být prováděna v různých formátech, jako jsou např. bezpečnostní testy penetrace, tzv. pentesty, či simulace různých typů útoků. Cvičení se stávají stále populárnějšími, protože umožňují organizacím lépe pochopit, jaké jsou jejich zranitelnosti a jakou úroveň bezpečnosti mají. Tato cvičení také umožňují organizacím zlepšit své reakční schopnosti a vyvinout účinnější plány pro případ krize.

Mezi další výhody využívání kybernetických cvičení patří možnost testovat nové technologie a procesy, aby se zajistilo, že jsou bezpečné před nasazením v reálném světě. Tato cvičení také pomáhají organizacím splnit požadavky na zabezpečení dat a soudržnost, jako jsou např. standardy ISO 27001 a GDPR. Dalším důležitým aspektem kybernetických cvičení je, že umožňují organizacím zlepšit spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými odděleními a týmy. Toto je klíčové pro úspěšné zvládnutí kybernetických útoků, kdy rychlé reakce a spolupráce mohou být klíčové pro minimalizaci škod. Lze říci, že využívání kybernetických cvičení pro testování bezpečnosti bylo v roce 2022 významným trendem v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato cvičení pomáhají organizacím identifikovat své slabiny a zlepšit své reakční schopnosti na kybernetické útoky.

Zabezpečení cloudu a hybridních prostředí

S rostoucím využíváním cloudu a hybridních prostředí se zvyšuje i riziko útoků na data zde uložená. Firmy a organizace často ukládají svá citlivá data a informace na cloudové nebo hybridní platformy, aby mohly efektivněji sdílet a spravovat své informace. Tato rostoucí závislost na cloudových a hybridních prostředích však zvyšuje i možnosti útoků a zneužití dat. Útoky na cloudová a hybridní prostředí se mohou lišit od tradičních útoků na firemní sítě. Hackeři mohou využívat chyby v konfiguraci cloudových a hybridních prostředí, aby získali přístup k citlivým datům a informacím. Může se jednat o útoky typu „man-in-the-middle“, při kterých útočník přeposílá provoz mezi uživatelem a cloudovou službou, aby získal přístupové údaje. Dalším častým útokem je „cross-site scripting“ (XSS), který umožňuje útočníkovi vložit škodlivý kód do webové stránky.

Pro zabezpečení cloudu a hybridních prostředí jsou nezbytné vyspělé nástroje a technologie. Organizace by měly implementovat silnou autentizaci a autorizaci, šifrování dat a monitorování chování uživatelů. Tyto kroky pomáhají zamezit neoprávněnému přístupu k datům a informacím, chrání je před ztrátou, krádeží a narušením. Vyspělá autorizace zahrnuje např. multifaktorovou autentizaci, která vyžaduje více než jedno ověření identity uživatele, aby mohl získat přístup k citlivým datům. Jedná se např. o zadání hesla a kódu poslaného na mobilní telefon. Ztěžuje to útoky typu „brute force“, při kterých se útočník snaží získat přístupové údaje pomocí několika různých kombinací hesel.

Další důležitou technologií pro zabezpečení cloudu a hybridních prostředí je šifrování dat. To znamená, že data jsou šifrována během přenosu a uložena v šifrované podobě. Zabraňuje to útokům typu „man-in-the-middle“ a chrání data před zneužitím.

Závěr

V roce 2022 jsme viděli několik klíčových trendů v oblasti kybernetické bezpečnosti, které se projevily jako reakce na rostoucí počet a závažnost kybernetických hrozeb. Vývojáři kybernetických bezpečnostních řešení se zaměřili na využívání strojového učení a umělé inteligence pro rychlejší odhalování a reakci na hrozby. Důraz na bezpečné správy identit a přístupových údajů se zvýšil v souvislosti s rostoucím využíváním cloudu a mobilních zařízení. Ransomware útoky jsou stále sofistikovanější, což znamená, že je třeba přijmout účinnější opatření k jejich prevenci. Technologie blockchainu je stále důležitější pro zabezpečení dat a ochranu proti útokům typu DDoS. S nárůstem počtu připojených zařízení a IoT technologií je kybernetická bezpečnost pro tato zařízení klíčová, což zahrnuje zabezpečení proti útokům, jako jsou botnets, a zabezpečení přenosu dat. Kybernetická cvičení se stávají stále populárnějšími jako prostředek pro testování a zlepšování bezpečnosti.

Celkově lze říci, že v roce 2022 se projevilo mnoho nových výzev v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to v souvislosti s rostoucím využíváním nových technologií a zvyšujícím se počtem kybernetických hrozeb. Vývojáři a bezpečnostní experti se však snažili reagovat na tyto výzvy a vytvářet nová řešení, která by umožnila ochranu dat a sítí. Je tedy důležité, aby firmy a organizace udržovaly krok s nejnovějšími trendy a technologiemi v oblasti kybernetické bezpečnosti a přijímaly účinná opatření k ochraně svých dat a sítí.

Překvapivým odhalením na závěr je, že tento článek byl vytvořen s pomocí umělé inteligence ChatGPT, což ukazuje, jak daleko se technologie posunuly. Umělá inteligence ChatGPT si sama vybrala téma „Nové trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti“ po zadání dotazu „Jaké je vhodné téma pro český časopis Data Security Management (DSM) od organizace TATE International?“.

Využití umělé inteligence pro tvorbu obsahu může být velmi užitečné a efektivní, zejména v případech, kdy je třeba zpracovat velké množství dat. Nicméně, i když je možné, aby ChatGPT vytvořil text na různá témata včetně kybernetické bezpečnosti, je důležité si uvědomit, že použití této technologie k psaní textů může mít závažné důsledky. Jedním z rizik použití umělé inteligence k tvorbě textů je plagiátorství. Pokud se použije ChatGPT k vytvoření obsahu, který je identický nebo velmi podobný již existujícímu textu, může to být považováno za plagiátorství, což je neetické a může to vést k právním problémům.

I přes pokroky v oblasti umělé inteligence zůstává důležitou součástí tvorby textů lidská kreativita a schopnost interpretace výsledků strojového učení. Texty vytvořené pomocí umělé inteligence mohou být srozumitelné a kvalitní, ale mohou také postrádat emocionální inteligenci, což může vést ke špatnému porozumění a nevhodnému chování. Je také důležité si uvědomit, že umělá inteligence může být dobrým pomocníkem, ale zlým pánem. Pokud není správně řízena a používána, může mít negativní dopad na naši společnost. Musíme proto být obezřetní a zajistit, aby vývoj technologií byl v souladu s našimi hodnotami a potřebami a aby byl využíván zodpovědným způsobem.

Trendy obr.1

Trendy obr.2


Vytisknout