Jak psát články do DSM

1. DSM přijímá k otištění jen původní články v češtině anebo slovenštině. Ojediněle, v případě významných materiálů dříve zveřejněných ve sbornících renomovaných odborných akcí, technických zpráv vydávaných nezávislými institucemi renomovanými ap., lze redakci požádat o zvážení podmínek otištění, obvykle ovšem musí článek pro DSM obsahovat alespoň 20 % nového původního materiálu a autor musí zajistit souhlas vydavatele předchozího materiálu.

2. Text článku (mimo zvláštních důvodů v případech předem jasně schválených redakcí) nesmí zmiňovat nebo poukazovat na autorovu vlastní či partnerskou společnost, její produkty či služby a jiné marketingové pasáže. Tyto spadají do PR článků časopisu, pro které jsou specifické parametry.

3. Článek do DSM obsahuje:

  • Název (jeli třeba i podnázev)
  • Perex (uvození článku, nemusí být tak odborný, cílem je upoutat čtenáře)
  • Vlastní článek rozdělený (nejlépe i mezititulky) na úvodní část, libovolný počet hlavních částí a závěr
  • Přehled použité či doporučené literatury a případně dalších zdrojů
  • CV (stačí 3-5 vět) a fotografieautora/autorů
  • 3–4 věty v češtině a angličtině popisující náplň článku do obsahu čísla

4. Předpokládaná délka článku je 4 tiskové stránky (zhruba 16 000 znaků včetně mezer), případně u krátkých článků 2 stránky, tak jako u PR článků (kolem 8 000 znaků včetně mezer) resp. u zvlášť dlouhých článků 6 stránek (24 000 znaků včetně mezer). Rozsáhlejší články doporučujeme rozdělit na části (společný název – část I specifický podnázev, společný název – část II specifický podnázev atd). V případě umístění obrázků je třeba s jejich plochou počítat a adekvátně text zkrátit.

5. Požadujeme, aby byl článek dodán ve formátu DOC nebo DOCX. Písmo doporučujeme Time New Roman, velikost 12, zarovnání na levou stranu.

6. Pro názvy článků platí: Čím kratší, tím lepší (max. 30–40 znaků), názvy musí být snadno zapamatovatelné a výstižné. Pokud krátký název nestačí, pak lze použít podnázev, který již může být delší.

7. Účelem perexu je čtenáře navnadit, získat ho pro další čtení článku. K tomu je třeba použít dvou či tří krátkých a úderných vět (zvědavost lze vzbudit otázkou). Následující úvodní odstavec pak nenadepisujeme názvem části článku či kapitoly (že jde o úvod, je jasné i bez nadpisu).

8. Členění částí článků (kapitol) by mělo být pokud možno jednoúrovňové, aby byl článek přehledný.

9. Text článku musí být zajímavý, přinášet nové informace a/nebo nové pohledy, pokud možno vtipný, cílený na čtenářský okruh časopisu – především IT a bezpečnostní manažery. Vyhněte se popisnosti, snažte se proniknout k jádru problému, věci porovnávat a hodnotit, nebojte se vyjádřit svůj názor, pochopitelně odůvodněný. Je se třeba vyhýbat používání nevysvětlených zkratek a odborné hantýrky, výrokům, které se dají různě interpretovat, příliš dlouhým větám, nejednoznačnostem a nejasnostem. Není také dobré, když je článek rozvleklý a nezáživný. Pro psaní článku platí nejlépe zásada „píšeme ve stoje, opravujeme v sedě“ (Hemingway).

10. Nezapomeňte použít automatickou kontrolu pravopisu. Doporučujeme také (praktická rada), abyste požádali některého ze svých přátel či známých, aby si Váš článek přečetl a upozornil Vás na pasáže, kterým nerozumí, případně se mu špatně čtou.

11. U tvrzení a stanovisek uvádějte jasně, zda se jedná o vlastní tvrzení/stanovisko, nebo zdroj, ze kterého čerpáte.

12. Přehled použité a k dalšímu studiu doporučené literatury je velmi důležitou součástí článku.

13. Pokud se už na dané téma v časopise někdy psalo, je třeba do článku umístit odkaz, nejlépe jako poznámku pod čarou. Přehled dosavadních článků lze nalézt na webu www.tate.cz.

14. Omezte používání zvýrazněného textu – v potřebných případech použijte kurzívu, použití tučného písma nedoporučujeme a omezujeme jen na výjimečné případy. Stejně tak omezte poznámky pod čarou. Využijte je ale naopak pro odkazy na webové stránky, které by se nevešly na jeden řádek relativně tenkého sloupce textu.

15. Odstraňte ze zasílané verze článku vícenásobné mezery, zkontrolujte použití spojovníků (česko-anglický, odborně-naučný) a pomlček (28.–29. února, identifikátor – klíč, naše heslo – pevné veslo).

16. Význam zkratky je třeba vysvětlit hned na prvním místě článku, kde se zkratka objeví. Pokud je třeba nějakou otázku či problém blíže rozvést, případně vysvětlit specifickou terminologii, lze použít samostatné boxy s tímto vysvětlujícím textem. Pak na ně musí být v textu odkazy a článek sám o sobě čitelný i bez studia těchto boxů.

17. Každý obrázek i tabulka musí mít svůj popis (např. „Obr. 1: Činnost systému S.“, „Tab. 3: Údaje z měření X.“) a v textu článku musí být příslušná odvolávka (např. „schéma činnosti je na obr. 1“, „bližší údaje jsou uvedeny v tabulce 3“). Celkově jsou obrázky, tabulky, grafy a schémata velice vítané. Není však dobré, jsou-li příliš triviální, nebo naopak příliš komplikované či rozsáhlé. Je třeba, aby byly jak umístěny jak v článku, tak v samostatném souboru. Obvyklý formát obrázků je JPG, TIFF příp. GIF anebo AI/Ilustrator.

18. URL uvádějte kurzívou – např. www.tate.cz. Hypertextové odkazy nepoužívejte, příp. je třeba je zrušit (klik na pravé tlačítko myši – hypertextový odkaz – zrušit hypertextový odkaz) a změnit ho na písmo kurzívou.

19. Články v DSM jsou připomínkované redakční radou a stálými spolupracovníky redakce v souladu s recenzní politikou časopisu, viz Recenzní politika.

20. Návrhy článků posílejte na email šéfredaktora: martin.haloda@tate.cz 

Zde máte možnost si stáhnout tři články z časopisu DSM pro ukázku jeho layoutu: