Cílem recenze je zajistit, aby v časopise vycházely články na vysoké odborné úrovni. Jedná se o objektivní proces, který je a prováděn u všech renomovaných odborných časopisů. Naši recenzenti proto hrají důležitou roli při zachování vysokých standardů dohledu nad vydáním, všechny rukopisy jsou proto přezkoumány v souladu s postupem uvedeným níže.

Vyhodnocení prvopisu

Na počátku šéfredaktor hodnotí všechny rukopisy. V tomto stádiu není obvyklé přijmout článek, ale může se tak zcela výjimečně stát. Nyní mohou být vyloučeny články, které nejsou dostatečně originální, mají vážné vědecké nedostatky, mají špatnou gramatiku českého jazyka či jsou mimo zaměření a rozsah časopisu.

Typ recenze

Tento časopis používá recenzi naslepo, kde recenzenti zůstávají v anonymitě v průběhu celého recenzního procesu.

Jak jsou recenzenti vybíráni

Recenzenti jsou obvykle vybíráni z řad členů redakční rady a spolupracovníků podle své odbornosti; minimálně dva, v případě potřeby více. Naše databáze recenzentů je neustále aktualizována. Návrhy na recenzenty od autora jen vítáme, jeho doporučení může, ale i nemusí být využito.

Recenzenti článků

Recenzenti jsou žádáni, aby článek hodnotili podle návodu pro recenzenty. Neočekává se, že by rukopisy opravovali či přepisovali. Jazyková korektura není součástí procesu hodnocení článku.

Doba trvání recenzního procesu

Rukopis bude běžně přezkoumán ve lhůtě jednoho měsíce. Pokud by si hodnocení recenzentů navzájem odporovala anebo recenzní posudek přišel zbytečně opožděn, bude vyžádán další recenzní posudek.

Závěrečná zpráva pro autora

Konečné rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí rukopisu bude šéfredaktorem zasláno autorovi spolu s případnými doporučeními ze strany recenzentů a může z jejich strany obsahovat doslovné vyjádření.

Rozhodnutí redakce je konečné

Recenzenti pouze radí šéfredaktorovi, který je zodpovědný za konečné rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí článku.

Jak se stát recenzentem časopisu Data Security Management

Pokud nejste v současné době recenzenty Data Security Management, ale chtěli byste být přidáni do seznamu, obraťte se na šéfredaktora. Pro recenzenty je výhodou, že v době recenze mají možnost vidět a hodnotit nejnovější dílo v předmětné oblasti výzkumu v jeho rané fázi. Za článek lze autorovi na základě návrhu šéfredaktora poskytnout honorář závislý na kvalitě a rozsahu článku. Vydavatel může text publikovat i na svých webových stránkách, pokud se rozhodne zveřejnit příslušné číslo časopisu. Autor může článek publikovat pouze s uvedením zdroje a loga vydavatele.